Platná legislatíva 2023

Zákon o rybárstve č.216/2018 Z.z.

Zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve (platný od 1.1.2019)

Vyhláška MŽP SR č.381/2018 Z.z.

Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Vyhláška MŽP SR č. 383/2018 Z.z.

Vyhláška MŽP SR č. 383/2018 Z.z. o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov

Privlastňovanie si úlovkov

Komentár k privlastňovaniu si úlovkov § 14 ods. 2 písm. a) a grafické znázornenie privlastňovania si rýb. Pre zobrazenie klikni na tlačidlá nižšie.

Denný úlovok

Usmernenie vo veci denného úlovku